Satsvis (batch) kokare

Vid denna process upphettas flisen och kokvätskan under tryck enligt ett angivet temperatur-tidsprogram. I slutet av programmet töms kokaren genom att massan blåses eller pumpas ut till blåstanken.

Den förbrukade kokvätskan, innehållande kemikalier, lignin och andra lösta organiska ämnen, kallas svartlut (eller om den späds ut med tvättvatten, ”tunnlut”).

Ångan som släpps ut i blåstanken återvinns i en kondensor där den kondenseras. Kondensatet kyles därefter i en värmeväxlare, vilket skapar en stor volym varmvatten som kan användas för att tvätta massan i blekeriet.

Batchkokssystemet har utvecklats avsevärt de senaste åren. Nya system arbetar i cykler och använder energi från en kokare till nästa. Fördelarna är lägre energi- och lutförbrukning. Nackdelarna är ett mer komplicerat styrsystem och större slitage på utrustningen.

Satsvisa (batch) kokare kan köras med antingen sulfatprocessen eller sulfitprocessen. Vid sulfatprocessen är kokvätskan alkalisk (högt pH), medan sulfitmassa vanligtvis är sur (lågt pH). Materialval i ventilerna är mycket viktig.

Den stora majoriteten av nya massafabriker utnyttjar sulfatprocessen.

Tryck för större bild.

Exempel på NAF-ventiler som används i denna process

  • NAF Procap flisfyllningsventil (“capping valve”)- flispåfyllnad till kokaren
  • NAF Duball DL fullopps kulventil- tömningsventil för massan (blåsventil), hög- och lågtrycks gasevakueringsventiler, tryckhållningsventil, lutinmatningsventil, tryckregleringsventil för flisfyllningsaggregat
  • NAF Trunnball DL fullopps lagrad kulventil- matning av mellantrycksånga till kokaren (reglering)
  • NAF Setball V-ports kulsektorventil för reglering- nivåreglering av ångkondensat, temperaturreglering av koklut efter värmeväxlare
  • NAF Torex trippeleccentriskt vridspjällsventil- koklutens toppcirkulation
  • NAF Turnex pneumatisk manöverdon- för all användning på NAFs vridande on/off- och regler-ventiler
  • NAF Duball DL Pocketventil– sandavskiljning för separator
  • NAF Check spjällbackventilallmän användning på massa-, ång- och svartlutsledningar
  • NAF Triball tredelad, fullopps kulventil- dränageventil, provtagningsventiler